لوگو پدروسافت

برخی از ۳۰۰ پزشک پدروسافتی

وب سایت دکتر باریک بین

وب سایت دکتر باریک بین

وب سایت دکتر باریک بین www.queenderma.com
 • پنل مدیریتی بسیار کاربر پسند و حرفه ای برای مدیریت آسان
 • پاسخ دهی به سوالات بیماران توسط پزشک
 • بهینه شده برای مو تورهای جست و جو گر
 • ارسال پاسخ بیمار به صورت SMS و ایمیل
 • و ...
دکتر مرتضی فلاح پور

وب سایت دکتر مرتضی فلاح پور

وب سایت دکتر مرتضی فلاح پور www.drfallahpour.com
 • پنل مدیریتی بسیار کاربر پسند و حرفه ای برای مدیریت آسان
 • پاسخ دهی به سوالات بیماران توسط پزشک
 • بهینه شده برای مو تورهای جست و جو گر
 • ارسال پاسخ بیمار به صورت SMS و ایمیل
 • و ...
وب سایت دکتر صفایی

وب سایت دکتر صفایی

وب سایت دکتر صفایی www.drsafaee.com
 • پنل مدیریتی بسیار کاربر پسند و حرفه ای برای مدیریت آسان
 • پاسخ دهی به سوالات بیماران توسط پزشک
 • بهینه شده برای مو تورهای جست و جو گر
 • ارسال پاسخ بیمار به صورت SMS و ایمیل
 • و ...
وب سایت دکتر امیر سجادیان

وب سایت دکتر امیر سجادیان

وب سایت دکتر امیر سجادیان www.dramirsajadian.com
 • پنل مدیریتی بسیار کاربر پسند و حرفه ای برای مدیریت آسان
 • پاسخ دهی به سوالات بیماران توسط پزشک
 • بهینه شده برای مو تورهای جست و جو گر
 • سایت سه زبانه
 • و ...
مرکز طراحی لبخند پریس

مرکز طراحی لبخند پریس

مرکز طراحی لبخند پریس www.peris.ir
 • پنل مدیریتی بسیار کاربر پسند و حرفه ای برای مدیریت آسان
 • پاسخ دهی به سوالات بیماران توسط پزشک
 • بهینه شده برای مو تورهای جست و جو گر
 • ارسال پاسخ بیمار به صورت SMS و ایمیل
 • و ...
وب سایت دکتر آذرفر

وب سایت دکتر آذرفر

وب سایت دکتر آذرفر www.queenshape.com
 • پنل مدیریتی بسیار کاربر پسند و حرفه ای برای مدیریت آسان
 • پاسخ دهی به سوالات بیماران توسط پزشک
 • بهینه شده برای مو تورهای جست و جو گر
 • سیستم رژیم دهی آنلاین
 • و ...
وب سایت دکتر ترابی

وب سایت خانم دکتر ترابی

وب سایت دکتر آذرفر www.torabimed.com
 • پنل مدیریتی بسیار کاربر پسند و حرفه ای برای مدیریت آسان
 • پاسخ دهی به سوالات بیماران توسط پزشک
 • بهینه شده برای مو تورهای جست و جو گر
 • ارسال پاسخ بیمار به صورت SMS و ایمیل
 • و ...
آرین سلامت سینا

آرین سلامت سینا

آرین سلامت سینا www.ariansalamat.com
 • پنل مدیریتی بسیار کاربر پسند و حرفه ای برای مدیریت آسان
 • پاسخ دهی به سوالات بیماران توسط پزشک
 • بهینه شده برای مو تورهای جست و جو گر
 • ارسال پاسخ بیمار به صورت SMS و ایمیل
 • و ...